Mozgásterápia – TSMTMozgásterápia – TSMT
Gyógypedagógusként szerzett tapasztalataim során egyre több gyermek esetében találkozom azzal a problémával, hogy a képességfejlesztés, a logopédiai terápia, illetve sportfoglalkozások csak kis hatékonysággal bírnak. E mögött gyakran áll fenn a nagymozgásokban nyújtott gyenge teljesítmény, illetve az idegrendszer éretlensége.


A tünetek sokfélék lehetnek. Hiperaktivitás vagy éppen a mozgás hiánya, a figyelem gyengesége, elterelhetősége, az emlékezet gyengesége, elhúzódó, makacs pöszeség, mozgáskoordináció, egyensúly gyengesége, gyenge finommotrika, erős írásnyomaték, csúnya írás, viselkedésproblémák, a mozgás-beszéd ritmusának nehézkes összehangolása stb. Talán sok szülő vél felfedezni gyermekén hasonló tüneteket, amelyek hátterében gyakran állhat az idegrendszer éretlensége, a nagymozgás hiánya, illetve a le nem épült csecsemőkori reflexek.
A szenzomotoros és a pszichés-szociális-kognitív fejlődésnek meghatározott menete van, az egyes szintek érése meghatározza a következő szakaszok harmonikus alakulását. Az alsó struktúrák tökéletes működésére épülhetnek a bonyolultabb idegrendszeri integrációs kapcsolatot igénylő, főképp az adekvát viselkedéssel, a jó tanulási képességgel összefüggő egyéb készségek, ill. képességek. A primitív reflexprofil tartós fennmaradása az agytörzsi szint működését jelenti, így gátolva a magasabb szintű idegrendszeri struktúrák működését, kiépülését.
Tapasztalható problémák: a megfelelő poszturális szabályozás, a szem-kéz koordináció, az egyensúlyérzék és a mozgáskoordináció fejletlensége, továbbá megkésett beszédfejlődés, ill. részképesség-kiesés, valamint tanulási és magatartási gondok.
A TSMT (tervezett szenzomotoros tréning), ezeket a tüneteket hivatott megelőzni, csökkenteni, illetve megszüntetni, az agy és az idegrendszer „újrahuzalozása” által. Az agyi hálózatok kiépítésében játszik szerepet, ezáltal fejlesztve azokat a pszichés-kognitív képességeket, amelyek az iskolai életben döntő fontosságúak és nélkülözhetetlenek.A szenzomotoros jelző egy szóösszetétel: szenzoros és motoros. A szenzoros az érzékelést jelenti, a különböző érzékszerveink által felvett ingerek feldolgozására utal  (legyen az a szem, fül, orr, bőr, egyensúly). A motoros pedig a mozgás (nagymozgás és finommozgások), amely ezekre a felvett ingerekre adott adaptív válasz. A folyamat, amely során adott ingerre a testünk megfelelő választ ad, bonyolult, összetett, és az agy több területének illetve idegrendszerünknek összehangolt működését feltételezi.

Diagnosztika

A terápia megkezdése előtt a gyermekek egy vizsgálaton vesznek részt, szüleikkel együtt.

Az állapot-és mozgásvizsgáló teszt ötéves korban  történő felvétele lehetővé teszi a sikeres iskolai beválással is összefüggő idegrendszeri funkciók éretlenségének korai kimutatását. A nagyrészt neuro- és szenzomotoros vizsgálatokat tartalmazó teszt  alkalmazása a preventív-korrektív pedagógiai szemlélet megerősítését is jelenti, és az idősebb, a tanulásban és/vagy az iskolai beilleszkedésben kevésbé sikeres diákok esetében segít megérteni az eltérő tanulás és/vagy viselkedés okait.
 Az általános iskolai tanulmányok megkezdése  a gyermekek 15-30%-ánál nem zavartalan. Az új környezet, a többnyire magas osztálylétszám, a 45 perces irányított tanórák folyamatos figyelmet, gyors beilleszkedési készséget, érett önkontrollt és feladattudatot, a széles körű befogadó és kifejező nyelvi készség mellett a gondolkozási folyamatok megfelelő szintjét, valamint a jól koordinált nagy– és finommozgások meglétét igénylik.
 A fenti  készségek és képességek részleges vagy kiterjedt hiányossága esetén beszélhetünk kevésbé sikeres iskolai beválásról:
·         tanulási zavarokról, 
·         figyelemzavarról,
·         beilleszkedési nehézségekről,
·         kialakulatlan feladattudatról
·         illetve hiperaktivitásról
Veszélyeztetettnek számít minden ötödik életévét betöltött olyan nagycsoportos, illetve logopédiai óvodába járó gyermek, akinél felismerhető az alacsony szintű/hibás mozgáskoordináció, az éretlen egyensúlyérzék, a szinte leállíthatatlan mozgásigény, a ceruzahasználat éretlensége vagy hárítása, a finommozgások ügyetlensége és a rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelem, bizonytalan testséma, téri tájékozódás, lateralitás
A felmérés 5 nagy területen vizsgál:
  • Idegrendszer
  • Mozgás
  • Térbeli tájékozódás
  • Taktilis terület
  • Ritmusérzék
A terápia
A vizsgálat eredményeitől függően a terapeuta javaslatot tesz a terápiára. Gyengébb teljesítmény esetén egyéni terápia javasolt (melyet a szülő, otthon végez a személyre szabott tréning alapján). 50% feletti eredmények esetén pedig a gyermek részt vehet a csoportos terápián. A terápiás lépcsők egymásra épülnek. A terápiát a terapeuta részletesen megtervezi, figyelembe véve az egyéni eltéréseket, egy-egy gyermek gyengeségeit és erősségeit.
A torna olyan gyakorlatokat használ fel, amely a gyermekek idegrendszerére van hatással, hiszen olyan érzékelési csatornákat ingerel, amely a gyermekek mozgásfejlődése során már meghatározó. Ilyen érzékelési csatorna például a vesztibuláris rendszer, amely az egyensúly, és a testhelyzetek érzékeléséért felelős.

A TSMT nem csak mozgásbeli elmaradás esetén hatékony. A vesztibuláris rendszer kiterjedt agyi kapcsolatai révén indirekt úton hat az aktivitási szintre (alvás-ébrenlét), a magatartásra, a szociális érettségre, a figyelemre, a beszédre, emlékezetre, térbeli tájékozódásra, izomtónus kéreg alatti szabályozására, észlelési csatornákra, szemmozgásokra (fixálás, szem-kéz koordináció, célzó mozgás), egy– és többirányú figyelemre.


Javulás várható a következő területeken:
Motoros területen:
·         nagy – finom és beszédmozgások minőségi-mennyiségi javulása
·         a kéreg alatti szabályozó folyamatok érése a mozgásfejlődés beindulása, az izomtónus normalizációja
·         a fizikai és koordinációs képességek javulása
·         a praxis /konkrét műveletek eszközökkel/ fejlődése
·         az egyensúlyérzék fejlődése
·         a veszélyérzet kialakulása /érettebb helyzetfelismerések/
Pszichés-kognitív területen:
·         a nyelvi készség /befogadó-kifejező/ fejlődése
·         a megértési, emlékezeti és a tanulási folyamatok fejl. /megfigyelő képesség, egyidejű többcsatornás, figyelem, utánzás- mintamásolásos, ok-okozati összefüggések, kontrollfunkciók/
·         érdeklődés, nyitottság a “világ” dolgai iránt
·         reális önértékelés és önbizalom, öntudat
Szociális területen:
·         jobban irányítható, feladat-tudata kialakul
·         beilleszkedési képessége javul
·         szabálykövető
·         elfogad segítséget
·         nyitott új kapcsolatokra
·         tud kötődni és leválni
Általános javulás
·         viselkedés /érettebb, jobban működő gátló funkciók/
·         emlékezet /rövid, ill. hosszú idejű/
·         figyelem /irányíthatóság, idő erősségek…/
·         aktivitáss, tovább terhelhető
·         ritmusérzék
·         szabálytudat
A pszichomotoros területen
·         szerialitási készség
·         testvázlat, térbeli tájékozódás, laterialitás
·         sze-kéz koordináció
·         /mozgás/ tervezési képesség
A pszichoszociális területen:
·         képes befejezni elkezdett feladatait
·         belső kontroll attitűd kialakulása
·         stabilabb személyiség
·         a gátló funkciók érése / az impulzivitás csökken/

Sok szülőtől hallom a mozgásterápia említése során, hogy az ő gyermekének bizony nagy a mozgásigénye és sokat szaladgál, ugrál. Ez bizonyára így is van. De nem mindegy, milyen annak a mozgásnak a minősége, milyen rendszerességgel mozog, és milyen képességeit aktiválja még a mozgás során. A terápia célja nem csupán a mozgásigény kielégítése, hanem a mozgással egy időben az agy egyéb területeinek bekapcsolása. Ezzel fejlődik az egy időben való több irányú figyelem és alakulnak az agyi hálózati kapcsolatok. Ennek köszönhetően lesz képes a gyermek egy-egy bonyolultabb, összetettebb, több képességterületet is igénybe vevő tevékenység tökéletes elvégzésére, mint például az olvasás.  

A csoportos TSMT torna rövidesen indul az óvodában.
Terapeuta: Szebelédi-Kurucz Anita
                 06 20 5146781

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése